Dokumenty - Stowarzyszenia


/Statut Stowarzyszenia znowelizowany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków nr.4/2017 z dnia 20 września 2017 r./ 

S T A T U T

Przesmyckiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego

 

I. Postanowienia ogólne.

II. Cele i środki działania.

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

IV.  Władze Stowarzyszenia:

        - Walne Zgromadzenie Członków

        - Zarząd

        - Komisja Rewizyjna

V. Majątek Stowarzyszenia.

VI. Przepisy końcowe.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Przesmyckie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.— Prawo

o stowarzyszeniach /Dz.U. nr 20 poz.104 z późn.zm./ oraz niniejszego statutu.

 

 § 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Przesmyki.

 

 § 3.

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczęci, których wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

1.       Popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, kultury, sportu, kultury fizycznej i turystyki,

2.       Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie wsi i gminy Przesmyki,

3.       Rozwój świadomości obywatelskiej, szczególnie w zakresie świadomości ekologicznej,

4.       Pomoc osobom niepełnosprawnym, potrzebującym pomocy społecznej oraz seniorom,

5.       Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat historii miejscowości i gminy Przesmyki,

6.       Wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu życia mieszkańców wsi i gminy Przesmyki poprzez jego rozwój gospodarczy,

7.       Patronat nad działalnością miejscowych organizacji, związków czy  zespołów, które w swoich programach działania upowszechniają folklor wiejski, promują wieś i gminę Przesmyki,

8.       Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,

9.       Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i publiczne.

 

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą.

2. działalność edukacyjną, a w szczególności:

    a/organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji,

    b/organizowanie konferencji, seminariów i narad,

3. promocję i pomoc dla organizacji, zespołów i klubów upowszechniających folklor

    i promujących gminę,

4. działania charytatywne i inne, takie jak:

    a/współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi

       działającymi na rzecz środowisk lokalnych i ludzi biednych potrzebujących

       socjalnej czy innej,

    b/ współpraca z organami władzy samorządowej i rządowej,

    c/ współpraca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi.

5. działania integrujące środowisko lokalne.

§ 9.

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 10.

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

   - członków zwyczajnych,

   - członków honorowych,

   - członków wspierających.

3.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 11.

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej

   Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP,

   posiadający zdolność do czynności prawnych, który złożył deklarację członkostwa wraz

   z rekomendacją jednego członka Stowarzyszenia.

2.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wkład w rozwój idei

   Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

3.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która

    zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.

4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika.

§ 12.

1.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia

  na podstawie pisemnej deklaracji.

2.Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków

  na wniosek Zarządu.

§ 13.

1.Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:

   a/ przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

   b/ dbać o jego dobre imię,

   c/ popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

   d/ przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,

   e/ regularnie opłacać składki i inne opłaty, których wysokość określa Walne

      Zgromadzenie Członków,

   f/ brać czynny udział w zebraniach i pracach Stowarzyszenia.

2.Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

   a/przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

   b/może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,

   c/korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

  d/korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14.

1.Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

   1/rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,

   2/śmierć członka,

  3/wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały;

      a/za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,

      b/za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,

      c/za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia /3 kolejne

         nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków/,

     d/za nieregulowanie składek członkowskich przez trzy kolejne okresy składkowe,

     e/z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

2.Od uchwały  Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo

    odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania

    uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania się.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.       Walne Zgromadzenie Członków

2.       Zarząd

3.       Komisja Rewizyjna.

 

§ 16.

1.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się

   w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej

   liczby członków uprawnionych do głosowania.

2.Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów.

3.Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków

    Stowarzyszenia. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda.

4.Zgromadzenie może postanowić o głosowaniu tajnym.

5.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie

   kadencji, skład władz można uzupełnić kandydatów nie wybranych w wyborach poprzednich

    wg kolejności uzyskanych głosów.

6.Uzupełnienie składów osobowych władz można dokonać przez Walne Zgromadzenie Członków

   w trybie określonym w ust.1 – 4.

 

§ 17.

1.Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w

   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków

   Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2.Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 18.

1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział;

   1/z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

   2/z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni.

3.O miejscu i terminie oraz proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków

   Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

4.Proponowany porządek obrad może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1/ uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/ uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,

4/ wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

5/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6/ uchwalanie zmian statutu,

7/ powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,

8/ ustalanie wysokości składek członkowskich,

9/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego po

    rozwiązaniu majątku Stowarzyszenia,

10/rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

11/nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

12/rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego

     władze,

13/podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 20.

1.Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia jest w miarę potrzeb,

   nie rzadziej jak raz w roku kalendarzowym.

    Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego

    Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku złożenia

    zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.

 

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:

   1/na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

   2/z inicjatywy Zarządu,

   3/na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

3.Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym

   upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia

   wniosków określonych w ust.2 pkt.2 i 3 , Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję

    Rewizyjną.

Zarząd

§ 21.

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego

   Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed

   Walnym Zgromadzeniem,

2.Zarząd składa się z 3 – 5 członków w tym: prezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Do zakresu działania Zarządu należy:

   1/ realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

   2/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

   3/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków,

   4/ określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

   5/ ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,

   6/ sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

   7/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy

       członków,

   8/ prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

  9/ wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

  10/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

   11/ wykonywanie innych zadań przydzielonych przepisami statutu lub uchwałami Walnego

        Zgromadzenia Członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni

    goście z głosem doradczym.

6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje prezes Zarządu, a w razie jego

   nieobecności zastępuje go wiceprezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej połowy składu osobowego

   Zarządu.

8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga

   głos przewodniczącego obrad.

 

Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli

   nad działalnością Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym przewodniczącego i sekretarza

   komisji.

3.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

  1/ kontrola bieżącej pracy Zarządu,

  2/ składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla

      Zarządu,

   3/ występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

   4/ kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,

   5/ składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 23.

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,

   dochodów z majątku Stowarzyszenia, z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

   przepisami.

3.Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie może podjąć

   działalność gospodarczą, z której przychody przeznacza się na realizację celów

   statutowych Stowarzyszenia.

§ 24.

1.Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków

   majątkowych Stowarzyszenia wymagane są  podpisy dwóch osób: prezesa lub

   wiceprezesa Zarządu i skarbnika.

2.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa Zarządu lub innego

   członka Zarządu.

 

§ 25.

1.Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza

   obejmującego dochody i wydatki.

2.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3.Preliminarz ustala Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe.

§ 26.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 27.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmie Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 28.

1.Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

2.Obowiązki likwidatora określa ustawa Prawo o stowarzyszeniach.

3.Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale

   Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Podpis Przewodniczącej Obrad

                                                                                                                                                               /-/      Barbara Leśniczuk